Általános Szerződési Feltételek

 

Eladó adatai

 

4You Holding Kft. székhely: 1191 Budapest, Toldy Ferenc utca 15. 6. em. 20. a továbbiakban, mint eladó

 

A Vevő és egyéb felhasználó

 

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt.

Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

 

Szerződéskötés

 

Az Eladó a 4youholding.hu honlapján található termékeit kínálja vevőnek megvásárlásra. A termékek ára, tulajdonságai és jellemzői (pl.: súly, kiszerelés, íz) az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre. A megrendelés a 4youholding.hu web áruházban leadott megrendeléssel történik. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével a Vevő egy kötött ajánlatot tesz egy vételi ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az eladó e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelést.

 

Szállítás, személyes átvétel

 

A megjelenített termékeket a 4youholding.hu web áruházból történő megrendelés után a Magyar Posta Zrt, vagy a GLS szállítja házhoz előre egyeztetett időpontban. Cégünk webshop átvevőhellyel nem rendelkezik, kizárólag szállító partnerünkön keresztül kaphatja meg rendelését!

Szállítást csak belföldi címre vállalunk.
A szállítás egy az Eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját a Vevőnek

kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a http://4youholding.hu/szallitas/ oldalon. A futárszolgálat a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi.

A szállítás legfeljebb 14 napon belül történik, de rendszerint a termék pár napon belül kiszállításra kerül.

A futárszolgálat kétszer kísérli meg a termékek kézbesítését. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. A harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben a Vevő a második sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a megrendelt termékek árát és kézbesítésének költségét (beleértve a kettő alkalommal sikertelen kézbesítés költségeit is) nem utalja át az Eladó számlájára, az Eladó a szerződéstől elállhat.

Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 14 napon belül nem kerülne kiszállításra, az eladó a határidő lejártáig írásban értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie.

 

A vevő a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.

A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

 

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

 

Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

 

 

 

Árak

 

A 4youholding.hu web áruházban szereplő árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az összes ide vonatkozó adónemet. A Vevőt terheli a termék árának, valamint kiszállítás esetén a szállítási költségnek megfizetése. A szállítási költség mértéke a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket és az árakat megtalálja a https:// 4youholding.hu/szallitas/ oldalon.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a web áruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld.

 

Fizetés

 

A fizetési mód a Vevő választása alapján lehet utánvét, átutalás. Az Eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni.

 

Amennyiben a Vevő által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, a Vevő köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.

 

Az Eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.

A Vevő nemfizetése esetén az Eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.

 

Szavatosság

 

Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, a Vevő a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vevő köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az Eladó a szállítást követően megtéríti a Vevő ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

 

Rendelés lemondásának feltételei, elállási jog

 

A vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.

 

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

 

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

 

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését.

 

Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ha Vevő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.

 

Korlátozott felelősség

 

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

 

Eladó nem vállal felelősséget a web áruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

Technikai eltérések

 

A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

 

Adatvédelem

 

Az Eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.

További részletek: http://4youholding.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Jogi hézagok és kiegészítések

 

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

NoemiÁltalános Szerződési Feltételek

Egy külföldön lévő autó az álmod, de nem tudod miképpen kell eljutnod hozzá?

Mi állunk rendelkezésedre! További információért keresd fel Car 4 You oldalunkat!